Màn hình GT2705-VTBD GT27 5.7IN VGA HMI DC CC-LINK IE, 640×480 pixel touch screen of Mitsubishi.